Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 mei 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.146 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 505.355 −219
  2.1 Vorderingen op het IMF 232.114 489
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.241 −708
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.306 160
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.304 −318
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.304 −318
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 151.119 −259
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.694 −259
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.425 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 21.673 −5.444
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.782.232 4.820
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.566.627 4.426
  7.2 Overige effecten 215.605 394
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 356.979 141
Totaal activa 6.580.954 −1.116
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.333 181
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.398.993 7.978
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 152.643 −519
  2.2 Depositofaciliteit 3.246.345 8.495
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.892 −1.021
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 194.331 −3.188
  5.1 Overheid 115.082 −3.171
  5.2 Overige verplichtingen 79.249 −17
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 194.470 −2.137
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.669 −923
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.620 211
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.620 211
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 205.421 −2.037
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 99.740 −180
Totaal passiva 6.580.954 −1.116
Annexes
14 May 2024