Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.05.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 146 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 505 355 −219
  2.1 SVF debitoru parādi 232 114 489
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 241 −708
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 306 160
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 304 −318
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 304 −318
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 151 119 −259
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 694 −259
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149 425 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 21 673 −5 444
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 782 232 4 820
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 566 627 4 426
  7.2 Pārējie vērtspapīri 215 605 394
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 356 979 141
Kopā aktīvi 6 580 954 −1 116
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 333 181
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 398 993 7 978
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 152 643 −519
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 246 345 8 495
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 892 −1 021
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 194 331 −3 188
  5.1 Saistības pret valdību 115 082 −3 171
  5.2 Pārējās saistības 79 249 −17
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 194 470 −2 137
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 669 −923
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 620 211
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 620 211
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 205 421 −2 037
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 740 −180
Kopā pasīvi 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024