Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 maj 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.146 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 505.355 −219
  2.1 Fordringar på IMF 232.114 489
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.241 −708
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.306 160
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.304 −318
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.304 −318
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 151.119 −259
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.694 −259
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.425 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 21.673 −5.444
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.782.232 4.820
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.566.627 4.426
  7.2 Övriga värdepapper 215.605 394
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 356.979 141
Summa tillgångar 6.580.954 −1.116
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.333 181
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.398.993 7.978
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 152.643 −519
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.246.345 8.495
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 31.892 −1.021
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 194.331 −3.188
  5.1 Offentliga sektorn 115.082 −3.171
  5.2 Övriga skulder 79.249 −17
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 194.470 −2.137
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.669 −923
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.620 211
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.620 211
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 205.421 −2.037
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 99.740 −180
Summa skulder 6.580.954 −1.116
Annexes
14 May 2024