Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

3 mei 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.144 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 505.574 574
  2.1 Vorderingen op het IMF 231.624 −76
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.949 650
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.146 −162
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.621 264
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.621 264
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 151.378 −3.433
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.953 −2.502
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.425 −903
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −28
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.117 371
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.777.412 −11.062
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.562.201 −10.394
  7.2 Overige effecten 215.211 −668
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 356.838 −3.342
Totaal activa 6.582.070 −16.790
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.152 4.572
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.391.014 −25.240
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 153.162 −514
  2.2 Depositofaciliteit 3.237.850 −24.727
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.913 818
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 197.519 −7.177
  5.1 Overheid 118.253 −5.627
  5.2 Overige verplichtingen 79.266 −1.550
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 196.607 13.041
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.592 96
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.410 −756
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.410 −756
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 207.458 −2.144
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 99.920 0
Totaal passiva 6.582.070 −16.790
Annexes
7 May 2024