content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

23 april 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 499.295 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 351.224 555
  2.1 Fordringar på IMF 86.525 −7
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 264.699 562
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.058 287
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.920 −148
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.920 −148
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.101 −11
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 126 −11
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.106.975 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.343 2.426
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.199.477 31.606
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.005.087 31.980
  7.2 Övriga värdepapper 194.389 −375
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0
9 Övriga tillgångar 306.217 1.367
Summa tillgångar 7.558.280 36.081
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.452.081 2.255
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.183.571 85
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.465.601 −12.824
  2.2 Inlåningsfacilitet 716.303 12.874
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.667 36
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 17.443 459
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 748.048 33.096
  5.1 Offentliga sektorn 670.340 37.588
  5.2 Övriga skulder 77.708 −4.492
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 199.785 −2.498
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.832 −2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.159 −62
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.159 −62
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0
10 Övriga skulder 292.684 2.745
11 Värderegleringskonton 485.447 0
12 Kapital och reserver 110.054 3
Summa skulder 7.558.280 36.081
Annexes
27 April 2021