content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

23 kwietnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 499.295 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 351.224 555
  2.1 Należności od MFW 86.525 −7
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 264.699 562
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.058 287
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.920 −148
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.920 −148
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.101 −11
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 126 −11
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.106.975 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.343 2.426
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.199.477 31.606
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.005.087 31.980
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 194.389 −375
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0
9 Pozostałe aktywa 306.217 1.367
Aktywa razem 7.558.280 36.081
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.452.081 2.255
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.183.571 85
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.465.601 −12.824
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 716.303 12.874
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.667 36
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 17.443 459
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 748.048 33.096
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 670.340 37.588
  5.2 Pozostałe zobowiązania 77.708 −4.492
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 199.785 −2.498
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.832 −2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.159 −62
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.159 −62
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0
10 Pozostałe pasywa 292.684 2.745
11 Różnice z wyceny 485.447 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 110.054 3
Pasywa razem 7.558.280 36.081
Annexes
27 April 2021