content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

23.04.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 295 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 351 224 555
  2.1 SVF debitoru parādi 86 525 −7
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 264 699 562
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27 058 287
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 920 −148
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 920 −148
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 101 −11
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 126 −11
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 106 975 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 34 343 2 426
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 199 477 31 606
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 005 087 31 980
  7.2 Pārējie vērtspapīri 194 389 −375
8 Valdības parāds euro 22 646 0
9 Pārējie aktīvi 306 217 1 367
Kopā aktīvi 7 558 280 36 081
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 452 081 2 255
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 183 571 85
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 465 601 −12 824
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 716 303 12 874
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 667 36
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 17 443 459
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 748 048 33 096
  5.1 Saistības pret valdību 670 340 37 588
  5.2 Pārējās saistības 77 708 −4 492
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 199 785 −2 498
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 832 −2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 159 −62
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 159 −62
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0
10 Pārējās saistības 292 684 2 745
11 Pārvērtēšanas konti 485 447 0
12 Kapitāls un rezerves 110 054 3
Kopā pasīvi 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021