content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

23 април 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 499 295 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 351 224 555
  2.1 Вземания от МВФ 86 525 −7
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 264 699 562
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 058 287
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 920 −148
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 920 −148
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 101 −11
  5.1 Основни операции по рефинансиране 126 −11
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 106 975 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 34 343 2 426
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 199 477 31 606
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 005 087 31 980
  7.2 Други ценни книжа 194 389 −375
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0
9 Други активи 306 217 1 367
Общо активи 7 558 280 36 081
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 452 081 2 255
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 183 571 85
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 465 601 −12 824
  2.2 Депозитно улеснение 716 303 12 874
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 667 36
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 17 443 459
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 748 048 33 096
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 670 340 37 588
  5.2 Други задължения 77 708 −4 492
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 199 785 −2 498
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 832 −2
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 159 −62
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 159 −62
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0
10 Други задължения 292 684 2 745
11 Сметки за преоценка 485 447 0
12 Капитал и резерви 110 054 3
Общо пасиви 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021