content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

17. júna 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 332 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 503 817 2 499
  2.1 Pohľadávky voči MMF 220 212 −11
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 283 605 2 511
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 969 −1 808
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 199 417
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 199 417
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 199 517 221
  5.1 Hlavné refinančné operácie 669 222
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 198 847 −2
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 427 4 510
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 125 121 3 710
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 959 185 3 045
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 937 666
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 106 0
9 Ostatné aktíva 300 457 −2 550
Aktíva spolu 8 827 944 7 000
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 599 627 972
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 675 528 −105 750
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 4 139 000 112 320
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 534 274 −218 032
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 255 −38
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 951 −928
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 847 299 90 929
  5.1 Verejná správa 686 196 87 448
  5.2 Ostatné záväzky 161 103 3 482
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 422 317 18 995
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 125 −562
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 222 583
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 222 583
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 211 0
10 Ostatné záväzky 322 910 2 761
11 Účty precenenia 598 893 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 861 0
Pasíva spolu 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022