content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

17 юни 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 332 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 503 817 2 499
  2.1 Вземания от МВФ 220 212 −11
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 283 605 2 511
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 969 −1 808
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 199 417
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 199 417
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 199 517 221
  5.1 Основни операции по рефинансиране 669 222
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 198 847 −2
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 427 4 510
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 125 121 3 710
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 959 185 3 045
  7.2 Други ценни книжа 165 937 666
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 106 0
9 Други активи 300 457 −2 550
Общо активи 8 827 944 7 000
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 599 627 972
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 675 528 −105 750
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 4 139 000 112 320
  2.2 Депозитно улеснение 534 274 −218 032
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 255 −38
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 48 951 −928
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 847 299 90 929
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 686 196 87 448
  5.2 Други задължения 161 103 3 482
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 422 317 18 995
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 125 −562
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 222 583
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 222 583
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 211 0
10 Други задължения 322 910 2 761
11 Сметки за преоценка 598 893 0
12 Капитал и резерви 114 861 0
Общо пасиви 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022