content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

17.06.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 332 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 503 817 2 499
  2.1 SVF debitoru parādi 220 212 −11
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 283 605 2 511
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 969 −1 808
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 199 417
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 199 417
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 199 517 221
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 669 222
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 198 847 −2
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 427 4 510
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 125 121 3 710
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 959 185 3 045
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 937 666
8 Valdības parāds euro 22 106 0
9 Pārējie aktīvi 300 457 −2 550
Kopā aktīvi 8 827 944 7 000
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 599 627 972
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 675 528 −105 750
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 4 139 000 112 320
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 534 274 −218 032
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 255 −38
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 48 951 −928
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 847 299 90 929
  5.1 Saistības pret valdību 686 196 87 448
  5.2 Pārējās saistības 161 103 3 482
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 422 317 18 995
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 125 −562
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 222 583
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 222 583
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 211 0
10 Pārējās saistības 322 910 2 761
11 Pārvērtēšanas konti 598 893 0
12 Kapitāls un rezerves 114 861 0
Kopā pasīvi 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022