content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

17 czerwca 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.332 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 503.817 2.499
  2.1 Należności od MFW 220.212 −11
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 283.605 2.511
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.969 −1.808
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.199 417
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.199 417
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.199.517 221
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 669 222
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.198.847 −2
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.427 4.510
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.125.121 3.710
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.959.185 3.045
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.937 666
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.106 0
9 Pozostałe aktywa 300.457 −2.550
Aktywa razem 8.827.944 7.000
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.599.627 972
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.675.528 −105.750
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 4.139.000 112.320
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 534.274 −218.032
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.255 −38
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.951 −928
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 847.299 90.929
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 686.196 87.448
  5.2 Pozostałe zobowiązania 161.103 3.482
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 422.317 18.995
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.125 −562
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.222 583
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.222 583
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.211 0
10 Pozostałe pasywa 322.910 2.761
11 Różnice z wyceny 598.893 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.861 0
Pasywa razem 8.827.944 7.000
Annexes
21 June 2022