content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

3 september 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.693 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 477.285 145
  2.1 Vorderingen op het IMF 209.719 13
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.565 132
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.847 −170
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.080 235
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.080 235
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.211.456 −927
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 16 −96
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.211.440 −831
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.359 808
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.596.069 11.514
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.412.844 14.359
  7.2 Overige effecten 183.225 −2.846
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 314.603 4.617
Totaal activa 8.207.534 16.222
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.500.839 770
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.543.236 88.706
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.727.964 64.966
  2.2 Depositofaciliteit 812.981 23.760
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.291 −21
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.465 7.223
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 736.283 −91.684
  5.1 Overheid 617.470 −86.168
  5.2 Overige verplichtingen 118.813 −5.516
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 285.995 6.608
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.310 −134
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.911 −52
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.911 −52
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 174.656 0
10 Overige passiva 313.859 4.826
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.391 −40
Totaal passiva 8.207.534 16.222
Annexes
7 September 2021