content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.09.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 693 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 477 285 145
  2.1 SVF debitoru parādi 209 719 13
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 565 132
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 847 −170
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 080 235
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 080 235
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 211 456 −927
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 16 −96
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 211 440 −831
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 359 808
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 596 069 11 514
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 412 844 14 359
  7.2 Pārējie vērtspapīri 183 225 −2 846
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 314 603 4 617
Kopā aktīvi 8 207 534 16 222
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 500 839 770
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 543 236 88 706
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 727 964 64 966
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 812 981 23 760
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 291 −21
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 465 7 223
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 736 283 −91 684
  5.1 Saistības pret valdību 617 470 −86 168
  5.2 Pārējās saistības 118 813 −5 516
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 285 995 6 608
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 310 −134
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 911 −52
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 911 −52
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 174 656 0
10 Pārējās saistības 313 859 4 826
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 391 −40
Kopā pasīvi 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021