content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 september 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.693 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 477.285 145
  2.1 Fordringar på IMF 209.719 13
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.565 132
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.847 −170
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.080 235
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.080 235
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.211.456 −927
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 16 −96
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.211.440 −831
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.359 808
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.596.069 11.514
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.412.844 14.359
  7.2 Övriga värdepapper 183.225 −2.846
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 314.603 4.617
Summa tillgångar 8.207.534 16.222
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.500.839 770
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.543.236 88.706
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.727.964 64.966
  2.2 Inlåningsfacilitet 812.981 23.760
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.291 −21
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 30.465 7.223
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 736.283 −91.684
  5.1 Offentliga sektorn 617.470 −86.168
  5.2 Övriga skulder 118.813 −5.516
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 285.995 6.608
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.310 −134
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.911 −52
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.911 −52
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 174.656 0
10 Övriga skulder 313.859 4.826
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.391 −40
Summa skulder 8.207.534 16.222
Annexes
7 September 2021