Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 juni 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.123 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.347 619
  2.1 Fordringar på IMF 232.568 7
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.779 612
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.250 488
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.234 392
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.234 392
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 149.459 −2.575
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.327 −2.575
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 147.132 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.981 −7.415
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.739.672 −405
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.521.375 −1.003
  7.2 Övriga värdepapper 218.297 598
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 353.727 −10.136
Summa tillgångar 6.541.633 −19.032
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.797 440
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.349.958 27.789
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.874 28.190
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.153.084 −394
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.388 −2.928
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 199.921 −10.703
  5.1 Offentliga sektorn 106.053 −25.728
  5.2 Övriga skulder 93.867 15.025
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 195.616 −23.315
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.648 844
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.702 −32
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.702 −32
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 206.422 −11.128
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 99.696 0
Summa skulder 6.541.633 −19.032
Annexes
11 June 2024