Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 czerwca 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 711.123 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.347 619
  2.1 Należności od MFW 232.568 7
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.779 612
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.250 488
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.234 392
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.234 392
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 149.459 −2.575
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.327 −2.575
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 147.132 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.981 −7.415
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.739.672 −405
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.521.375 −1.003
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 218.297 598
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.840 0
9 Pozostałe aktywa 353.727 −10.136
Aktywa razem 6.541.633 −19.032
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.797 440
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.349.958 27.789
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.874 28.190
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.153.084 −394
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.388 −2.928
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 199.921 −10.703
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 106.053 −25.728
  5.2 Pozostałe zobowiązania 93.867 15.025
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 195.616 −23.315
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.648 844
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.702 −32
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.702 −32
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.544 0
10 Pozostałe pasywa 206.422 −11.128
11 Różnice z wyceny 702.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.696 0
Pasywa razem 6.541.633 −19.032
Annexes
11 June 2024