Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

19 maja 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 632.875 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 500.596 1.550
  2.1 Należności od MFW 230.406 55
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 270.191 1.495
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.655 −795
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.923 33
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.923 33
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.101.858 83
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.410 83
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.100.448 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.240 1.069
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.076.772 −4.594
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.895.189 −4.941
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 181.583 347
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.484 0
9 Pozostałe aktywa 331.715 4.261
Aktywa razem 7.730.118 1.609
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.562.238 54
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.280.761 −21.984
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 156.299 −14.920
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.124.152 −7.073
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 311 9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.790 1.337
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 375.364 22.937
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 289.929 24.829
  5.2 Pozostałe zobowiązania 85.435 −1.892
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 252.368 −3.351
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.379 79
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.995 1.872
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.995 1.872
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.263 0
10 Pozostałe pasywa 277.564 606
11 Różnice z wyceny 622.156 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.241 59
Pasywa razem 7.730.118 1.609
Annexes
23 May 2023