content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

19. november 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 517.894 40
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 490.655 73
  2.1 Terjatve do MDS 214.894 −8
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.761 81
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.544 −1.221
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.711 −284
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.711 −284
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.208.834 −79
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 172 −82
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.208.659 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 3
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.940 2.832
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.818.387 29.422
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.640.364 29.245
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.023 177
8 Javni dolg v eurih 22.153 0
9 Druga sredstva 316.193 −2.865
Skupaj sredstva 8.442.311 27.918
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.516.313 856
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.557.024 −78.978
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.787.098 −115.425
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 767.795 36.437
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.132 10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.913 −957
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 809.503 97.670
  5.1 Sektor država 686.554 90.424
  5.2 Druge obveznosti 122.950 7.247
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 385.848 8.189
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.954 −531
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.809 −544
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.809 −544
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 176.130 0
10 Druge obveznosti 323.525 2.213
11 Računi prevrednotenja 505.979 0
12 Kapital in rezerve 109.312 0
Skupaj obveznosti 8.442.311 27.918
Annexes
23 November 2021