content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

19 listopada 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 517.894 40
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 490.655 73
  2.1 Należności od MFW 214.894 −8
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.761 81
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.544 −1.221
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.711 −284
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.711 −284
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.208.834 −79
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 172 −82
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.208.659 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 3 3
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.940 2.832
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.818.387 29.422
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.640.364 29.245
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.023 177
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.153 0
9 Pozostałe aktywa 316.193 −2.865
Aktywa razem 8.442.311 27.918
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.516.313 856
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.557.024 −78.978
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.787.098 −115.425
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 767.795 36.437
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.132 10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.913 −957
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 809.503 97.670
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 686.554 90.424
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.950 7.247
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 385.848 8.189
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.954 −531
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.809 −544
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.809 −544
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 176.130 0
10 Pozostałe pasywa 323.525 2.213
11 Różnice z wyceny 505.979 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.312 0
Pasywa razem 8.442.311 27.918
Annexes
23 November 2021