content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

19 november 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 517.894 40
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 490.655 73
  2.1 Fordringar på IMF 214.894 −8
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 275.761 81
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.544 −1.221
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.711 −284
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.711 −284
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.208.834 −79
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 172 −82
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.208.659 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 3 3
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.940 2.832
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.818.387 29.422
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.640.364 29.245
  7.2 Övriga värdepapper 178.023 177
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.153 0
9 Övriga tillgångar 316.193 −2.865
Summa tillgångar 8.442.311 27.918
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.516.313 856
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.557.024 −78.978
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.787.098 −115.425
  2.2 Inlåningsfacilitet 767.795 36.437
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.132 10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 39.913 −957
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 809.503 97.670
  5.1 Offentliga sektorn 686.554 90.424
  5.2 Övriga skulder 122.950 7.247
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 385.848 8.189
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.954 −531
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.809 −544
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.809 −544
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 176.130 0
10 Övriga skulder 323.525 2.213
11 Värderegleringskonton 505.979 0
12 Kapital och reserver 109.312 0
Summa skulder 8.442.311 27.918
Annexes
23 November 2021