content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

19.11.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 517 894 40
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 490 655 73
  2.1 SVF debitoru parādi 214 894 −8
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 761 81
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 544 −1 221
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 711 −284
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 711 −284
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 208 834 −79
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 172 −82
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 208 659 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 3
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 940 2 832
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 818 387 29 422
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 640 364 29 245
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 023 177
8 Valdības parāds euro 22 153 0
9 Pārējie aktīvi 316 193 −2 865
Kopā aktīvi 8 442 311 27 918
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 516 313 856
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 557 024 −78 978
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 787 098 −115 425
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 767 795 36 437
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 132 10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 913 −957
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 809 503 97 670
  5.1 Saistības pret valdību 686 554 90 424
  5.2 Pārējās saistības 122 950 7 247
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 385 848 8 189
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 954 −531
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 809 −544
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 809 −544
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 176 130 0
10 Pārējās saistības 323 525 2 213
11 Pārvērtēšanas konti 505 979 0
12 Kapitāls un rezerves 109 312 0
Kopā pasīvi 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021