SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2024

10. maj 2024

Markedsoperationer

Forrentning af statslige indskud og andre ikke-pengepolitiske indskud

Den 16. april 2024 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2024/11 om forrentningen af ikke-pengepolitiske indskud hos de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank, hvilket betyder, at loftet for forrentningen af dag-til-dag statslige indskud i euroområdet forbliver uændret, dvs. den korte eurorente (EURSTR) minus 20 basispoint. Styrelsesrådet vedtog også to retsakter om justering af forrentningen af andre ikke-pengepolitiske indskud, nemlig retningslinje ECB/2024/12 om ændring af retningslinje (EU) 2019/671 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2019/7) og retningslinje ECB/2024/13 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer. Beslutningen finder anvendelse fra 1. december 2024, hvor de nationale centralbanker i Eurosystemet forventes at overholde de to retningslinjer. En pressemeddelelse (engelsk) om dette findes på ECB's websted.

Tilsynspolitik og finansiel stabilitet

Financial Stability Review – maj 2024

Den 8. maj 2024 drøftede Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet på grundlag af maj 2024-udgaven af Financial Stability Review og gav tilladelse til, at publikationen blev offentliggjort på ECB's websted. Ud over at give et overblik over de væsentlige sårbarheder i den finansielle stabilitet i euroområdet indeholder denne udgave tre specialartikler. Den første artikel undersøger konsekvenserne af geopolitisk risiko for den finansielle stabilitet i euroområdet. Den anden undersøger risici og fordele for den finansielle stabilitet i forbindelse med stigningen i kunstig intelligens (AI), mens den tredje ser nærmere på de risici for den finansielle stabilitet, der stammer fra de private markeder. Denne udgave vil efter planen blive offentliggjort på ECB's websted 16. maj 2024.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Statusrapport om projektet om en digital euro

Den 8. maj 2024 tog Styrelsesrådet en statusrapport om første fase i projektet om en digital euro – forberedelsesfasen – til efterretning. Rapporten konkluderer, at projektet er på rette spor både tids- og budgetmæssigt. Nærmere oplysninger om projektet om en digital euro findes på ECB's websted.

Opdatering vedrørende status for Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (Eurosystem Collateral Management System (ECMS))

Den 8. maj 2024 tog Styrelsesrådet en opdatering vedrørende status for Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (Eurosystem Collateral Management System (ECMS)) til efterretning. Opdateringen følger Styrelsesrådets beslutning fra november 2023 om at ændre startdatoen for ECMS-projektet til 18. november 2024 og Styrelsesrådets anmodning om løbende at blive holdt orienteret om projektets status. Opdateringen tyder på, at gennemførelsen af ECMS-projektet overordnet forløber planmæssigt, selvom der fortsat er visse udfordringer.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om de retlige rammer for den franske tilsynsmyndighed Haut Conseil de stabilité financière

Den 26. april 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/11, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om indførelsen af euro i Bulgarien

Den 2. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/12 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (på vegne af den bulgarske finansminister).

ECB's udtalelse om forslag til forordning og direktiv om betalingstjenester og elektroniske pengetjenester

Den 30. april 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/13 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet.

Corporate governance

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

Den 18. april 2024 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2024/14 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska.

Interinstitutionel aftale om oprettelse af et etisk organ i EU

Den 2. maj 2024 godkendte Styrelsesrådet den interinstitutionelle aftale om oprettelse af et etisk organ i EU efter forhandlinger mellem Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen, ECB, Revisionsretten samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Aftalen er baseret på et forslag fra Kommissionen fra maj 2023. Organet vil få til opgave at udvikle fælles minimumsstandarder for etisk adfærd for højtstående EU-embedsmænd. Frank Elderson, medlem af ECB's direktion, vil fungere som ECB's repræsentant for det etiske organ med Roman Schremser, chefen for Compliance og Governance, som stedfortræder.

ECB Banktilsyn

ECB Banktilsyns deltagelse i det fælles udvalg for bankindberetning

Den 22. april 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om, at ECB Banktilsyn deltager i det fælles udvalg for bankindberetning og dets Styringsudvalg, der blev oprettet som opfølgning på gennemførlighedsrapporten om et integreret indberetningssystem udarbejdet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 430c i kapitalkravsforordningen. Det tilhørende aftalememorandum (engelsk) om oprettelse af det fælles udvalg for bankindberetning mellem Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed findes på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt