Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2024 m. gegužės mėn.

2024 m. gegužės 10 d.

Rinkos operacijos

Atlyginimas už valdžios sektoriaus indėlius ir kitus su pinigų politika nesusijusius indėlius

2024 m. balandžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2024/11 dėl atlyginimo už nacionaliniuose centriniuose bankuose ir Europos Centriniame Banke laikomus su pinigų politika nesusijusius indėlius. Pagal šį sprendimą atlyginimo už euro zonos vienos nakties valdžios sektoriaus indėlius viršutinė riba nesikeis ir bus lygi euro trumpalaikio skolinimosi normai (€STR), atėmus 20 bazinių punktų. Ji taip pat priėmė du teisės aktus, kuriais patikslinamas atlyginimas už kitus su pinigų politika nesusijusius indėlius, t. y. Gaires ECB/2024/12, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (ECB/2019/7), ir Gaires ECB/2024/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms. Sprendimas bus taikomas nuo 2024 m. gruodžio 1 d. ir nuo tada Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai turėtų laikytis šių dviejų gairių. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2024 m. gegužės mėn.

Valdančioji taryba, susipažinusi su 2024 m. gegužės mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, 2024 m. gegužės 8 d. jos pagrindu aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą šią apžvalgą paskelbti ECB interneto svetainėje. Šiame dokumente ne tik apžvelgiamos pagrindinės pažeidžiamos finansinio stabilumo sritys euro zonoje, bet ir skelbiami trys specializuoti straipsniai. Pirmame straipsnyje nagrinėjamas geopolitinės rizikos poveikis euro zonos finansiniam stabilumui. Antrame analizuojama rizika finansiniam stabilumui ir nauda, susijusi su didėjančiu dirbtinio intelekto naudojimu, o trečiame nagrinėjamas pavojus finansiniam stabilumui, kylantis iš privačių rinkų. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2024 m. gegužės 16 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Skaitmeninio euro projekto pažangos ataskaita

2024 m. gegužės 8 d. Valdančioji taryba susipažino su skaitmeninio euro projekto pirmojo etapo (pasirengimo) pažangos ataskaita, kurioje padaryta išvada, kad projektas neviršija numatyto biudžeto ir yra vykdomas pagal nustatytą grafiką. Daugiau informacijos apie skaitmeninio euro projektą paskelbta ECB interneto svetainėje.

Atnaujinta informacija apie Eurosistemos įkaito valdymo sistemos projektą

2024 m. gegužės 8 d. Valdančioji taryba susipažino su naujausia informacija apie Eurosistemos įkaito valdymo sistemos (angl. Eurosystem Collateral Management System,ECMS) projektą. Informacija atnaujinta atsižvelgiant į 2023 m. lapkričio mėn. Valdančiosios tarybos sprendimą atidėti ECMS projekto įgyvendinimo pradžią iki 2024 m. lapkričio 18 d. ir vykdant Valdančiosios tarybos prašymą reguliariai gauti informaciją apie projektą. Iš atnaujintos informacijos matyti, kad ECMS projektas iš esmės įgyvendinamas pagal planą, tačiau tam tikros problemos dar neišspręstos.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Aukštosios finansinio stabilumo tarybos teisinės sistemos

2024 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2024/11.

ECB nuomonė dėl euro įvedimo Bulgarijoje

2024 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/12 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko), veikiančio Bulgarijos finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlytų reglamento ir direktyvos dėl mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų paslaugų

2024 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/13 Europos Parlamento ir Tarybos prašymu.

Vidaus valdymas

ECB rekomendacija dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus

2024 m. balandžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2024/14, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus.

Tarpinstitucinis susitarimas, kuriuo įsteigiamas ES etikos organas

2024 m. gegužės 2 d., po Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, ECB, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto derybų ir remdamasi 2023 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlymu, Valdančioji taryba patvirtino tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo įsteigiamas ES etikos organas. Jam bus pavesta parengti bendrus būtiniausius aukšto lygio ES pareigūnų etikos standartus. Etikos organe ECB atstovaus ECB vykdomosios valdybos narys Frankas Eldersonas ir ECB vyriausiasis atitikties užtikrinimo ir valdymo pareigūnas Romanas Schremseris.

ECB bankų priežiūra

ECB Bankų priežiūros tarnybos dalyvavimas Jungtiniame bankų atskaitomybės komitete

2024 m. balandžio 22 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dalyvauti Jungtinio bankų atskaitomybės komiteto ir jo iniciatyvinio komiteto, įsteigto po to, kai Europos bankininkystės institucija (EBI) pagal Kapitalo reikalavimų reglamento 430c straipsnio nuostatas parengė integruotos atskaitomybės sistemos galimybių ataskaitą, veikloje. Susijęs susitarimo memorandumas dėl Europos Centrinio Banko ir Europos bankininkystės institucijos Jungtinio bankų atskaitomybės komiteto įsteigimo paskelbtas ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai