Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2024

10. května 2024

Tržní operace

Úročení vládních vkladů a jiných vkladů nesouvisejících s měnovou politikou

Rada guvernérů přijala 16. dubna 2024 rozhodnutí ECB/2024/11 o úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky, v jehož rámci zůstane strop pro úročení jednodenních vládních vkladů v eurozóně nezměněn na úrovni krátkodobé eurové sazby (€STR) minus 20 bazických bodů. Přijala rovněž dva právní akty upravující úročení jiných vkladů nesouvisejících s měnovou politikou, a to obecné zásady ECB/2024/12, kterými se mění obecné zásady (EU) 2019/671 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2019/7) a obecné zásady ECB/2024/13 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. prosince 2024. Od tohoto data se od národních centrálních bank Eurosystému očekává, že se těmito dvěma obecnými pokyny budou řídit. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Zpráva Financial Stability Review – květen 2024

V Radě guvernérů se 8. května 2024 uskutečnila výměna názorů týkající se otázek finanční stability v eurozóně na základě letošního květnového vydání publikace Financial Stability Review a Rada schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Kromě toho, že poskytuje přehled hlavních zranitelných míst pro finanční stabilitu v eurozóně, obsahuje toto vydání tři zvláštní tematické části. První se věnuje důsledkům geopolitického rizika pro finanční stabilitu v eurozóně. Druhá se zabývá riziky a přínosy pro finanční stabilitu spojenými s růstem umělé inteligence, zatímco třetí část se blíže zabývá riziky pro finanční stabilitu vyplývajícími ze soukromých trhů. Zveřejnění této zprávy na internetových stránkách ECB je plánováno na 16. května 2024.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Zpráva o pokroku projektu digitálního eura

Rada guvernérů vzala 8. května 2024 na vědomí zprávu o pokroku v první etapě projektu digitálního eura, neboli přípravné fázi. Zpráva dospěla k závěru, že projekt je na dobré cestě jak z hlediska rozpočtu, tak i harmonogramu. Podrobnější informace o projektu digitálního eura jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Aktualizace systému Eurosystému pro správu zajištění (ECMS)

Rada guvernérů vzala 8. května 2024 na vědomí aktuální stav projektu Eurosystému pro správu zajištění (ECMS). Tato aktualizace vychází z rozhodnutí Rady guvernérů z listopadu 2023 o posunutí spuštění projektu ECMS na 18. listopadu 2024 a žádosti Rady guvernérů o pravidelné informování o stavu projektu. V aktualizaci se uvádí, že celkové provádění projektu ECMS je na dobré cestě, i když přetrvávají některé náročné úkoly.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k právnímu rámci, který upravuje činnost Vysoké rady pro finanční stabilitu

Rada guvernérů přijala 26. dubna 2024 stanovisko CON/2024/11 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k zavedení eura v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 2. května 2024 stanovisko CON/2024/12 na žádost Българска народна банка (Bulharské národní banky), jednající jménem bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení a směrnice o platebních službách a službách elektronických peněz

Rada guvernérů přijala 30. dubna 2024 stanovisko CON/2024/13 na žádost Evropského parlamentu a Rady.

Správa a řízení

Doporučení ECB o externím auditorovi Národní banky Slovenska

Rada guvernérů přijala 18. dubna 2024 doporučení ECB/2024/14 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska.

Interinstitucionální dohoda o zřízení etického orgánu EU

Rada guvernérů schválila 2. května 2024 interinstitucionální dohodu o zřízení etického orgánu EU v návaznosti na jednání mezi Parlamentem, Radou, Komisí, Soudním dvorem, ECB a Účetním dvorem a dále Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů a na základě návrhu Komise z května 2023. Tento orgán bude pověřen vypracováním společných minimálních norem etického chování vysoce postavených úředníků EU. Člen Výkonné rady ECB Frank Elderson bude působit jako zástupce ECB v etickém orgánu a jako náhradník ředitel ECB pro compliance, správu a řízení Roman Schremser.

Bankovní dohled ECB

Účast bankovního dohledu ECB ve Společném výboru pro bankovní výkaznictví

Rada guvernérů nevznesla 22. dubna 2024 námitky k návrhu Rady dohledu, aby se bankovní dohled ECB účastnil činnosti Společného výboru pro bankovní výkaznictví (JBRC) a jeho řídícího výboru, zřízeného v návaznosti na zprávu o proveditelnosti integrovaného systému podávání zpráv vypracovanou Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) v souladu s ustanoveními článku 430c nařízení o kapitálových požadavcích. Související memorandum o porozumění o zřízení Společného výboru pro bankovní výkaznictví mezi Evropskou centrální bankou a Evropským orgánem pro bankovnictví je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média