Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2024 г.

10 май 2024 г.

Пазарни операции

Олихвяване на депозити на сектор „Държавно управление“ и на други депозити, които не са свързани с паричната политика

На 16 април 2024 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2024/11 относно олихвяването на депозити, които не са свързани с паричната политика, държани в националните централни банки и в Европейската централна банка. Според него таванът на олихвяването на овърнайт депозитите на сектор „Държавно управление“ в еврозоната ще остане непроменен на равнището на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) минус 20 базисни пункта. Управителният съвет прие и два правни акта за коригиране на олихвяването на други депозити, които не са свързани с паричната политика, а именно Насоки ЕЦБ/2024/12 за изменение на Насоки (ЕС) 2019/671 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2019/7) и Насоки ЕЦБ/2024/13 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации. Решението ще се прилага от 1 декември 2024 г. Считано от тази дата от националните централни банки от Евросистемата ще се очаква да изпълняват изискванията на двата правни акта. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – май 2024 г.

Въз основа на Прегледа на финансовата стабилност от май 2024 г. на 8 май 2024 г. Управителният съвет проведе разискване по въпроси, свързани с финансовата стабилност в еврозоната, и разреши публикуването на прегледа на уебсайта на ЕЦБ. Освен че представя обзор на ключовите за финансовата стабилност уязвимости в еврозоната, това издание включва и три специални статии. Първата се отнася до последиците от геополитическия риск за финансовата стабилност на еврозоната. Във втората се разглеждат свързаните с подема на изкуствения интелект рискове и ползи за финансовата стабилност, а в третата – рисковете за финансовата стабилност, произтичащи от частните пазари. Предвижда се Прегледът на финансовата стабилност да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 16 май 2024 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Доклад за напредъка на проекта за цифрово евро

На 8 май 2024 г. Управителният съвет прие за сведение доклад за напредъка по първия, подготвителен етап на проекта за цифрово евро. Според заключението на доклада проектът се изпълнява съгласно предвидения бюджет и времеви рамки. Подробна информация относно проекта за цифрово евро е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад за текущото състояние на Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата (ECMS)

На 8 май 2024 г. Управителният съвет прие за сведение доклад за текущото състояние на проекта за Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата (ECMS). Докладът е в резултат на решението на Управителния съвет от ноември 2023 г. да отсрочи стартирането на проекта ECMS за 18 ноември 2024 г. и искането му да бъде редовно информиран за състоянието на проекта. Докладът показва, че като цяло проектът се изпълнява според предвиденото, но остават някои предизвикателства.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно правната рамка на Висшия съвет за финансова стабилност

На 26 април 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/11, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на еврото в България

На 2 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/12 по искане на Българска народна банка от името на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно предложен регламент и директива относно платежни услуги и услуги по електронни пари

На 30 април 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/13 по искане на Европейския парламент и на Съвета.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Národná banka Slovenska

На 18 април 2024 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2024/14 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska.

Междуинституционално споразумение за създаване на орган на ЕС по етика

Въз основа на предложение на Европейската комисия от май 2023 г. и след проведени преговори между Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, ЕЦБ, Сметната палата, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, на 2 май 2024 г. Управителният съвет одобри Междуинституционалното споразумение за създаване на орган на ЕС по етика. На този орган ще бъде възложено да разработи общи минимални стандарти за етично поведение на високопоставени служители на ЕС. Франк Елдерсон, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, ще действа в качеството си на представител на ЕЦБ в органа по етика, а Роман Шремзер, ръководител на Службата на ЕЦБ за съответствие и управление, ще бъде негов заместник.

Банков надзор в ЕЦБ

Участие на банковия надзор в ЕЦБ в Съвместния комитет за банкова отчетност

На 22 април 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет банковият надзор в ЕЦБ да участва в Съвместния комитет за банкова отчетност и в неговия Ръководен комитет, учредени вследствие на доклада относно осъществимостта на интегрирана система за отчитане, изготвен от Европейския банков орган (ЕБО) в съответствие с разпоредбите на член 430в от Регламента за капиталовите изисквания. Меморандумът за разбирателство между ЕЦБ и ЕБО относно създаването на Съвместен комитет за банкова отчетност е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите