content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 juni 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.332 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 501.317 491
  2.1 Fordringar på IMF 220.223 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 281.094 492
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.777 580
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.782 633
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.782 633
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.199.296 24
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 447 37
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.198.849 −13
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.917 1.230
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.121.411 1.969
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.956.140 1.680
  7.2 Övriga värdepapper 165.271 289
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.106 0
9 Övriga tillgångar 303.007 −1.902
Summa tillgångar 8.820.944 3.026
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.598.655 1.106
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.781.279 12.445
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 4.026.680 −33.557
  2.2 Inlåningsfacilitet 752.306 45.980
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.293 22
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 49.879 −2.185
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 756.369 −1.803
  5.1 Offentliga sektorn 598.748 4.889
  5.2 Övriga skulder 157.621 −6.692
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 403.322 −6.536
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.688 292
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.639 187
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.639 187
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.211 0
10 Övriga skulder 320.149 −481
11 Värderegleringskonton 598.893 0
12 Kapital och reserver 114.861 0
Summa skulder 8.820.944 3.026
Annexes
14 June 2022