content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 юни 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 332 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 501 317 491
  2.1 Вземания от МВФ 220 223 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 281 094 492
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 777 580
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 782 633
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 782 633
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 199 296 24
  5.1 Основни операции по рефинансиране 447 37
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 198 849 −13
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 917 1 230
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 121 411 1 969
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 956 140 1 680
  7.2 Други ценни книжа 165 271 289
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 106 0
9 Други активи 303 007 −1 902
Общо активи 8 820 944 3 026
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 598 655 1 106
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 781 279 12 445
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 4 026 680 −33 557
  2.2 Депозитно улеснение 752 306 45 980
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 293 22
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 49 879 −2 185
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 756 369 −1 803
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 598 748 4 889
  5.2 Други задължения 157 621 −6 692
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 403 322 −6 536
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 688 292
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 639 187
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 639 187
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 211 0
10 Други задължения 320 149 −481
11 Сметки за преоценка 598 893 0
12 Капитал и резерви 114 861 0
Общо пасиви 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022