content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. septembra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 693 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 477 590 306
  2.1 Pohľadávky voči MMF 210 102 382
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 489 −77
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 917 70
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 561 −519
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 561 −519
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 211 778 322
  5.1 Hlavné refinančné operácie 319 303
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 211 440 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 19 19
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 898 −2 461
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 613 073 17 004
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 430 684 17 840
  7.2 Ostatné cenné papiere 182 389 −836
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 315 081 478
Aktíva spolu 8 222 733 15 199
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 501 984 1 145
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 567 522 24 286
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 743 978 16 014
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 821 444 8 464
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 099 −191
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 556 −6 909
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 731 813 −4 469
  5.1 Verejná správa 617 560 90
  5.2 Ostatné záväzky 114 254 −4 559
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 286 695 700
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 414 104
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 780 −131
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 780 −131
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 174 656 0
10 Ostatné záväzky 314 332 473
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 392 0
Pasíva spolu 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021