content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.09.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 693 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 477 590 306
  2.1 SVF debitoru parādi 210 102 382
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 489 −77
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 917 70
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 561 −519
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 561 −519
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 211 778 322
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 319 303
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 211 440 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 19 19
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 898 −2 461
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 613 073 17 004
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 430 684 17 840
  7.2 Pārējie vērtspapīri 182 389 −836
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 315 081 478
Kopā aktīvi 8 222 733 15 199
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 501 984 1 145
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 567 522 24 286
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 743 978 16 014
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 821 444 8 464
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 099 −191
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 23 556 −6 909
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 731 813 −4 469
  5.1 Saistības pret valdību 617 560 90
  5.2 Pārējās saistības 114 254 −4 559
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 286 695 700
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 414 104
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 780 −131
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 780 −131
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 174 656 0
10 Pārējās saistības 314 332 473
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 392 0
Kopā pasīvi 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021