content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 września 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.693 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 477.590 306
  2.1 Należności od MFW 210.102 382
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.489 −77
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.917 70
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.561 −519
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.561 −519
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.211.778 322
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 319 303
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.211.440 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 19 19
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.898 −2.461
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.613.073 17.004
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.430.684 17.840
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 182.389 −836
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 315.081 478
Aktywa razem 8.222.733 15.199
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.501.984 1.145
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.567.522 24.286
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.743.978 16.014
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 821.444 8.464
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.099 −191
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.556 −6.909
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 731.813 −4.469
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 617.560 90
  5.2 Pozostałe zobowiązania 114.254 −4.559
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 286.695 700
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.414 104
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.780 −131
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.780 −131
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 174.656 0
10 Pozostałe pasywa 314.332 473
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.392 0
Pasywa razem 8.222.733 15.199
Annexes
14 September 2021