content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 maart 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.991 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 506.640 −984
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.502 1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 276.138 −985
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.438 371
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.546 397
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.546 397
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.221.786 26
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 851 30
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.220.935 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 25.768 −3.764
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.115.267 −721
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.936.352 −1.291
  7.2 Overige effecten 178.915 570
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.539 0
9 Overige activa 317.394 3.247
Totaal activa 7.829.368 −1.428
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.351 −629
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.336.529 26.030
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 176.922 6.199
  2.2 Depositofaciliteit 4.158.318 19.837
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.289 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.713 −7.360
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 444.760 −11.037
  5.1 Overheid 354.766 −6.801
  5.2 Overige verplichtingen 89.994 −4.236
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 275.217 −5.479
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.324 5
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.260 −323
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.260 −323
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 281.967 −2.635
11 Herwaarderingsrekeningen 589.140 0
12 Kapitaal en reserves 120.746 0
Totaal passiva 7.829.368 −1.428
Annexes
14 March 2023