content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

8 oktober 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 517.801 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 488.041 318
  2.1 Fordringar på IMF 213.618 219
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.424 99
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.863 −13
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.660 −77
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.660 −77
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.208.876 30
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 232 85
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.208.644 −55
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.790 −3.284
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.689.747 23.291
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.507.603 23.411
  7.2 Övriga värdepapper 182.144 −119
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.153 0
9 Övriga tillgångar 322.353 4.871
Summa tillgångar 8.314.285 25.137
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.507.798 2.307
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.588.293 53.404
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.806.160 44.887
  2.2 Inlåningsfacilitet 779.628 8.524
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.506 −6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 25.651 −924
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 749.365 −26.287
  5.1 Offentliga sektorn 626.212 −27.225
  5.2 Övriga skulder 123.153 938
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 319.529 −4.017
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.485 −84
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.290 221
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.290 221
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 176.130 0
10 Övriga skulder 315.383 518
11 Värderegleringskonton 506.008 0
12 Kapital och reserver 109.352 0
Summa skulder 8.314.285 25.137
Annexes
12 October 2021