content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

8 октомври 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 517 801 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 488 041 318
  2.1 Вземания от МВФ 213 618 219
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 424 99
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 863 −13
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 660 −77
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 660 −77
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 208 876 30
  5.1 Основни операции по рефинансиране 232 85
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 208 644 −55
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 790 −3 284
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 689 747 23 291
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 507 603 23 411
  7.2 Други ценни книжа 182 144 −119
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 153 0
9 Други активи 322 353 4 871
Общо активи 8 314 285 25 137
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 507 798 2 307
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 588 293 53 404
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 806 160 44 887
  2.2 Депозитно улеснение 779 628 8 524
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 506 −6
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 25 651 −924
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 749 365 −26 287
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 626 212 −27 225
  5.2 Други задължения 123 153 938
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 319 529 −4 017
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 485 −84
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 290 221
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 290 221
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 176 130 0
10 Други задължения 315 383 518
11 Сметки за преоценка 506 008 0
12 Капитал и резерви 109 352 0
Общо пасиви 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021