content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

8. januar 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 536.543 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 344.296 −2.883
  2.1 Terjatve do MDS 85.102 −277
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 259.193 −2.606
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.066 −3.370
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.801 −3.535
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.801 −3.535
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.792.754 −440
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 180 −288
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.792.574 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −152
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.891 13.562
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.899.757 8.841
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.703.448 8.806
  7.2 Drugi vrednostni papirji 196.309 35
8 Javni dolg v eurih 22.676 0
9 Druga sredstva 318.930 −6.786
Skupaj sredstva 6.984.713 5.389
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.430.147 −4.364
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.637.300 148.106
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.089.948 284.617
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 547.349 −136.513
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 14.155 −9.409
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 559.142 −52.162
  5.1 Sektor država 474.809 −41.364
  5.2 Druge obveznosti 84.333 −10.798
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 355.479 −75.666
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.049 233
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.866 −29
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.866 −29
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 54.799 0
10 Druge obveznosti 300.622 −793
11 Računi prevrednotenja 512.529 −356
12 Kapital in rezerve 108.626 −172
Skupaj obveznosti 6.984.713 5.389
12 January 2021
Commentary