content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

8 januari 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 536.543 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 344.296 −2.883
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.102 −277
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 259.193 −2.606
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.066 −3.370
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.801 −3.535
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.801 −3.535
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.792.754 −440
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 180 −288
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.792.574 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −152
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 38.891 13.562
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.899.757 8.841
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.703.448 8.806
  7.2 Overige effecten 196.309 35
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.676 0
9 Overige activa 318.930 −6.786
Totaal activa 6.984.713 5.389
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.430.147 −4.364
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.637.300 148.106
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.089.948 284.617
  2.2 Depositofaciliteit 547.349 −136.513
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.155 −9.409
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 559.142 −52.162
  5.1 Overheid 474.809 −41.364
  5.2 Overige verplichtingen 84.333 −10.798
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 355.479 −75.666
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.049 233
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.866 −29
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.866 −29
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.799 0
10 Overige passiva 300.622 −793
11 Herwaarderingsrekeningen 512.529 −356
12 Kapitaal en reserves 108.626 −172
Totaal passiva 6.984.713 5.389
12 January 2021
Commentary