content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

8 януари 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 536 543 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 344 296 −2 883
  2.1 Вземания от МВФ 85 102 −277
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 259 193 −2 606
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 066 −3 370
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 801 −3 535
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 801 −3 535
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 792 754 −440
  5.1 Основни операции по рефинансиране 180 −288
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 792 574 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −152
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 38 891 13 562
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 899 757 8 841
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 703 448 8 806
  7.2 Други ценни книжа 196 309 35
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 676 0
9 Други активи 318 930 −6 786
Общо активи 6 984 713 5 389
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 430 147 −4 364
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 637 300 148 106
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 089 948 284 617
  2.2 Депозитно улеснение 547 349 −136 513
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 14 155 −9 409
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 559 142 −52 162
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 474 809 −41 364
  5.2 Други задължения 84 333 −10 798
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 355 479 −75 666
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 049 233
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 866 −29
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 866 −29
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 799 0
10 Други задължения 300 622 −793
11 Сметки за преоценка 512 529 −356
12 Капитал и резерви 108 626 −172
Общо пасиви 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary