content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

08.01.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 536 543 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 344 296 −2 883
  2.1 SVF debitoru parādi 85 102 −277
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 259 193 −2 606
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 066 −3 370
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 801 −3 535
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 801 −3 535
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 792 754 −440
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 180 −288
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 792 574 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −152
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 891 13 562
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 899 757 8 841
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 703 448 8 806
  7.2 Pārējie vērtspapīri 196 309 35
8 Valdības parāds euro 22 676 0
9 Pārējie aktīvi 318 930 −6 786
Kopā aktīvi 6 984 713 5 389
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 430 147 −4 364
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 637 300 148 106
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 089 948 284 617
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 547 349 −136 513
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 14 155 −9 409
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 559 142 −52 162
  5.1 Saistības pret valdību 474 809 −41 364
  5.2 Pārējās saistības 84 333 −10 798
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 355 479 −75 666
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 049 233
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 866 −29
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 866 −29
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54 799 0
10 Pārējās saistības 300 622 −793
11 Pārvērtēšanas konti 512 529 −356
12 Kapitāls un rezerves 108 626 −172
Kopā pasīvi 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary