content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

8. januar 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 536.543 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 344.296 −2.883
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.102 −277
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 259.193 −2.606
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.066 −3.370
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.801 −3.535
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.801 −3.535
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.792.754 −440
  5.1 Primære markedsoperationer 180 −288
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.792.574 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −152
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 38.891 13.562
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.899.757 8.841
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.703.448 8.806
  7.2 Andre værdipapirer 196.309 35
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.676 0
9 Andre aktiver 318.930 −6.786
Aktiver i alt 6.984.713 5.389
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.430.147 −4.364
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.637.300 148.106
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.089.948 284.617
  2.2 Indlånsfacilitet 547.349 −136.513
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 14.155 −9.409
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 559.142 −52.162
  5.1 Offentlig forvaltning og service 474.809 −41.364
  5.2 Andre forpligtelser 84.333 −10.798
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 355.479 −75.666
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.049 233
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.866 −29
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.866 −29
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.799 0
10 Andre forpligtelser 300.622 −793
11 Revalueringskonti 512.529 −356
12 Kapital og reserver 108.626 −172
Passiver i alt 6.984.713 5.389
12 January 2021
Commentary