content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2022

Aktywa

(mln EUR)

Pasywa

(mln EUR)

Uwaga: Na podstawie wstępnych danych niezbadanych przez biegłego rewidenta. Ostateczna wersja tego bilansu ukaże się po sfinalizowaniu rocznych sprawozdań finansowych wszystkich krajowych banków centralnych z Eurosystemu, co ma nastąpić do końca maja 2023.
Sumy główne i cząstkowe mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.

© Europejski Bank Centralny 2023

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.


HTML ISBN 978-92-899-5925-4, ISSN 2443-5139, doi:10.2866/750330, QB-BT-23-001-PL-Q