Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

10 Νοεμβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 613.301 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 506.206 −161
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 234.256 21
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 271.950 −182
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.539 903
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.152 344
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.152 344
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 502.681 −1.277
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 6.850 −1.277
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 495.831 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 25.823 37
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.922.159 −3.141
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.721.702 −2.880
  7.2 Λοιποί τίτλοι 200.458 −261
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.985 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 378.019 543
Σύνολο ενεργητικού 6.998.866 −2.752
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.550.034 −3.148
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.715.807 −597
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 154.902 −12.223
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.560.877 11.625
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.821 255
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 284.921 3.520
  5.1 Γενική κυβέρνηση 206.141 5.627
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 78.779 −2.108
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 228.199 1.733
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 16.067 483
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.163 270
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.163 270
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.715 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 256.713 −5.269
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 604.185 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0
Σύνολο παθητικού 6.998.866 −2.752
Annexes
14 November 2023