content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

16 lipca 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.693 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 354.945 −147
  2.1 Należności od MFW 87.065 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.880 −147
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.402 613
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.260 −442
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.260 −442
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.216.790 −30
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 42 −30
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.216.748 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.654 −1.273
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.466.711 28.202
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.280.153 27.872
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.557 330
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 308.060 −2.816
Aktywa razem 7.950.657 24.108
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.491.738 3.027
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.430.580 −34.370
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.610.639 −60.859
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 818.089 26.440
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.852 48
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 20.764 2.638
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 752.247 58.721
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 650.459 50.297
  5.2 Pozostałe zobowiązania 101.788 8.424
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 277.605 −936
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.296 14
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.475 −212
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.475 −212
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.795 0
10 Pozostałe pasywa 302.098 −4.775
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.471 0
Pasywa razem 7.950.657 24.108
Annexes
20 July 2021