content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.


«Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν και έκτακτη δράση. Η δέσμευσή μας στο ευρώ δεν έχει όρια. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα εργαλεία μας, εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί.»

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ


Μέτρα στήριξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή που προκαλεί η σημερινή κρίση

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή που προκαλεί η σημερινή κρίση

Το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), ύψους 1.350 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους δανεισμού και στην αύξηση των χορηγήσεων στη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα πρέπει με τη σειρά του να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που πιθανώς θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχουμε εφαρμόσει από το 2014.

Μέσω του προγράμματος αγοράζουμε πολλά διαφορετικά είδη στοιχείων ενεργητικού. Για παράδειγμα, όταν αγοράζουμε ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες, θέτουμε στη διάθεσή τους περισσότερα κεφάλαια ώστε να μπορούν να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Μπορούμε επίσης να αγοράσουμε εταιρικά ομόλογα, παρέχοντάς έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Μεριμνούμε ώστε ο δανεισμός να είναι οικονομικά προσιτός

Μεριμνούμε ώστε ο δανεισμός να είναι οικονομικά προσιτός

Έχουμε διατηρήσει τα βασικά μας επιτόκια σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα και έτσι το κόστος δανεισμού παραμένει χαμηλό.

Τα επιτόκιά μας επηρεάζουν το πόσο κοστίζει ένα δάνειο. Τα χαμηλά επιτόκια σημαίνουν ότι οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις μπορούν να δανείζονται ευκολότερα, γεγονός που αναμένεται να στηρίξει τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

Στηρίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Στηρίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Έχουμε αυξήσει την ποσότητα χρήματος που οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν από εμάς και τις έχουμε διευκολύνει να δανείζονται με συγκεκριμένο σκοπό να χορηγούν δάνεια σε όσους πλήττονται εντονότερα από την εξάπλωση του ιού, μεταξύ άλλων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους διευκολύναμε τον δανεισμό είναι η χαλάρωση των κριτηρίων μας για τις εξασφαλίσεις που μας παρέχουν οι τράπεζες ως εγγύηση για τα δάνεια που τους χορηγούμε. Έχουμε διευρύνει προσωρινά τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν ως εξασφαλίσεις. Είμαστε επίσης λιγότερο αυστηροί με τη μέθοδο μέτρησης που εφαρμόζουμε για να προσδιορίσουμε την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων (την αποκαλούμενη «περικοπή αποτίμησης»).

Εξασφαλίζουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες δεν αποτρέπουν τη χορήγηση δανείων

Εξασφαλίζουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες δεν αποτρέπουν τη χορήγηση δανείων

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τις τράπεζες να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών. Επιδίωξή μας είναι να εξομαλύνουμε τα πρόσκαιρα ζητήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι φερέγγυες τράπεζες, παρέχοντας λύσεις άμεσης χρηματοδότησης με ευνοϊκά επιτόκια. Χάρη σε αυτήν τη στήριξη οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη.

Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα έχει κάποιο κόστος

Αυξάνουμε την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια

Εφαρμόζουμε προσωρινά λιγότερο αυστηρούς κανόνες σχετικά με την ποσότητα διαθεσίμων ή «κεφαλαίου» που οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν ως απόθεμα ασφαλείας σε δύσκολες περιόδους. Παρέχουμε επίσης στις τράπεζες περισσότερη ευελιξία ως προς τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές προθεσμίες και διαδικασίες.

Όλα αυτά τα μέτρα βοηθούν τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία, να χορηγούν δηλαδή δάνεια, σε αυτή την έκτακτη περίοδο. Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν για να απορροφήσουν ζημίες και να στηρίξουν την οικονομία και όχι για να διανείμουν μερίσματα.

Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα έχει κάποιο κόστος

Διαφυλάττουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο διακρατούν αποθέματα σε νομίσματα που δεν είναι το δικό τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εγχώριες τράπεζές τους αναλαμβάνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε αυτά τα νομίσματα και επομένως ορισμένες φορές χρειάζονται δάνεια σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο των καθημερινών τους εργασιών.

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, η ζήτηση περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα από τους πελάτες μπορεί να αυξηθεί. Αν οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα σε ξένα νομίσματα για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση, μπορεί να δημιουργηθεί αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό τον λόγο οι κεντρικές τράπεζες έχουν θεσπίσει τις λεγόμενες συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων. Αυτές οι συμφωνίες επιτρέπουν στην κεντρική τράπεζα μιας χώρας να ανταλλάσσει τα αποθέματά της σε εθνικό νόμισμα με τα αποθέματα σε εθνικό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας μιας άλλης χώρας – έτσι εξασφαλίζεται ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση.

Πρόσφατα ενεργοποιήσαμε εκ νέου τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και ενισχύσαμε τις υφιστάμενες συμφωνίες με κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ως απάντηση στη σημερινή δύσκολη κατάσταση.


Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecb.europa.eu αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.