Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Общ преглед

В началото на 2024 г. икономиката на еврозоната се възстанови в по-голяма степен от очакваното в прогнозите на експертите на ЕЦБ от март 2024 г. с принос от страна на нетната търговия и нарастването на разходите на домакинствата. Постъпващата информация свидетелства за продължаващ растеж в краткосрочен план с по-висок темп от предвижданото преди. Реалният разполагаем доход би трябвало да продължи да нараства на фона на стабилно увеличение на заплатите, постепенно повишаване на доверието и подобряване на условията за търговия, което води до обусловено от потреблението възстановяване през 2024 г. Стимулът от нетната търговия в началото на годината отчасти отразява колебания след временния спад в края на 2023 г. Очаква се обаче външното търсене да продължи да нараства и да способства за прираста на износа на еврозоната. В средносрочен план се предвижда отрицателното въздействие на затягането на паричната политика в предишния период постепенно да отшумява и предполагаемото облекчаване на условията за финансиране да подпомага икономическата активност в съответствие с пазарните очаквания за бъдещото развитие на лихвените проценти. Устойчивият пазар на труда също ще има благоприятно въздействие върху растежа, като по-късно през прогнозния период безработицата ще достигне рекордно ниско равнище. Очаква се производителността да се повиши през прогнозния период с отзвучаването на някои циклични фактори, които неотдавна отслабваха растежа ѝ. Като цяло се предвижда средният годишен прираст на реалния БВП да бъде 0,9% през 2024 г. и да се засили до 1,4% през 2025 г. и 1,6% през 2026 г. В сравнение с прогнозите от март 2024 г. перспективата за растежа на БВП е ревизирана нагоре за 2024 г. поради изненадващо положителните данни от началото на годината и по-добрата постъпваща информация. Перспективата за растежа на БВП е ревизирана незначително надолу за 2025 г. и остава непроменена за 2026 г.[1]

Според прогнозите общата инфлация ще остане в общи линии непроменена в краткосрочен план, а през 2025 г. ще намалее още до близко до целевото равнище. Това отразява отслабване на натиска от страна на разходите, включително и на разходите за труд, и забавеното въздействие на затягането на паричната политика, което постепенно намира отражение в потребителските цени. Очаква се общата инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да отчита известни колебания до края на 2024 г. поради базови ефекти и по-високи цени на енергийните суровини. В средносрочен план енергийната инфлация би трябвало да се установи на ниски положителни равнища предвид пазарните очаквания за бъдещото развитие на цените на петрола и природния газ и планираните фискални мерки, свързани с изменението на климата. Инфлацията на цените на храните спадна значително през последните тримесечия с отслабването на натиска по веригата предвид по-ниските цени на енергоносителите и хранителните суровини. В перспектива се очаква тя да варира около сегашното си равнище и от края на 2025 г. да продължи да намалява. ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни би трябвало да се задържи над нивото на общата инфлация през по-голямата част на прогнозния период, но се очаква процесът на дезинфлация при нея да продължи, макар и с по-бавно темпо и най-вече през 2025 г. и 2026 г. Основен елемент в тези прогнози е очакваното постепенно забавяне на растежа на номиналните заплати от първоначално все още високото му равнище с отслабването на възходящите въздействия от натиска, свързан с мерките за компенсиране на инфлацията, в условията на затегнат пазар на труда. Очакваното възобновено нарастване на производителността би трябвало да допринесе за отслабване на натиска от страна на разходите за труд. Освен това се предвижда, че прирастът на печалбата ще намалява и ще осигурява частичен буфер срещу пренасянето на разходите за труд върху цените, особено през 2024 г. Като цяло се очаква средногодишната обща ХИПЦ инфлация да намалее от 5,4% през 2023 г. до 2,5% през 2024 г,. 2,2% през 2025 г. и 1,9% през 2026 г. В съпоставка с прогнозите от март 2024 г. ХИПЦ инфлацията е ревизирана нагоре с 0,2 процентни пункта за 2024 г. и 2025 г. Това се дължи основно на по-високи цени на енергийните суровини и на малко по-високи от очакваното стойности на постъпващите данни за ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни. Освен това се очаква натискът от страна на разходите за труд да бъде в известна степен по-силен поради по-голямо нарастване на заплатите, съчетано с малко по-предпазлива перспектива за нарастване на производителността. Перспективата и за общата инфлация, и за ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни остава непроменена за 2026 г.

Таблица1

Прогнози за растежа и инфлацията в еврозоната

(годишно процентно изменение; корекции в процентни пунктове)

юни 2024 г.

Корекции спрямо март 2024 г.

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Реален БВП

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

ХИПЦ

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

ХИПЦ без компонентите енергоносители и храни

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Забележки: Данните за реалния БВП се отнасят за средните годишни стойности и са сезонно и календарно изгладени. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите. Данните (включително с тримесечна периодичност) са налични за изтегляне от базата данни за макроикономическите прогнози на уебсайта на ЕЦБ.

Преводът на пълния доклад за макроикономическите прогнози на експертите ще бъде публикуван през идните дни.

© Европейска централна банка 2024

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0
Уебсайт www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

За специфичната терминология можете да използвате речника на ЕЦБ (само на английски език).

HTML ISBN 978-92-899-6569-9, ISSN 2529-4768, doi:10.2866/35280, QB-CF-24-001-BG-Q


  1. Крайната дата за технически допускания е 15 май 2024 г. Прогнозите за световната икономика са завършени на 16 май, а макроикономическите прогнози за еврозоната – на 22 май. На 31 май Евростат публикува предварителната оценка за ХИПЦ инфлацията в еврозоната за месец май. Тя е в пълно съответствие с прогнозите на експертите на Евросистемата за общата инфлация от юни 2024 г. Настоящите прогнози обхващат периода 2024–2026 г. Прогнози с толкова дълъг хоризонт са свързани с много висока степен на несигурност и това следва да се има предвид при тълкуването им. За повече информация вижте статията The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections from the financial crisis , Икономически бюлетин, брой 8, ЕЦБ, 2019 г. Пълни данни за предишните макроикономически прогнози на експертите на ЕЦБ и Евросистемата можете да намерите в базата данни „Макроикономически прогнози“ на уебсайта на ЕЦБ. Тя съдържа множество променливи с тримесечна периодичност.

Annexes
14 June 2024