content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 09 11
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 768 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 359 318 −213
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 816 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 502 −213
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 528 −2 020
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 011 −1 802
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 011 −1 802
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 711 98
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 666 98
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 595 045 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 739 534
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 589 304 21 379
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 388 232 22 065
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 072 −686
8 Valdžios skola eurais 22 804 0
9 Kitas turtas 284 429 −2 221
Visas turtas 6 474 612 15 754
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 385 665 1 204
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 123 225 8 140
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 623 143 1 228
  2.2 Indėlių galimybė 500 081 6 911
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 160 −3 443
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 747 097 9 341
  5.1 Valdžiai 690 435 11 188
  5.2 Kiti įsipareigojimai 56 663 −1 847
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 209 430 −474
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 682 10
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 215 8
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 215 8
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 281 165 970
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 922 0
Visi įsipareigojimai 6 474 612 15 754
15 September 2020
Commentary