content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

13.11.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 282 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 352 654 −399
  2.1 SVF debitoru parādi 84 847 4
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 807 −403
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 444 −361
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 137 874
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 137 874
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 754 398 −346
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 583 −342
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 753 815 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 40 000 3 393
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 769 253 30 504
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 576 021 29 831
  7.2 Pārējie vērtspapīri 193 232 673
8 Valdības parāds euro 22 735 0
9 Pārējie aktīvi 301 580 2 913
Kopā aktīvi 6 833 483 36 578
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 397 730 1 021
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 470 125 13 827
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 999 249 −16 000
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 470 876 29 827
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 10 943 1 786
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 723 446 9 558
  5.1 Saistības pret valdību 654 832 9 063
  5.2 Pārējās saistības 68 614 495
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 214 769 5 105
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 312 62
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 889 −250
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 889 −250
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 888 0
10 Pārējās saistības 296 044 5 469
11 Pārvērtēšanas konti 543 498 0
12 Kapitāls un rezerves 108 839 0
Kopā pasīvi 6 833 483 36 578
17 November 2020
Commentary