content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 10 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 278 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 350 756 −555
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 709 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 047 −555
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 953 712
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 578 188
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 578 188
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 754 292 956
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 168 −53
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 753 123 1 008
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 201 −5 397
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 678 354 24 051
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 478 639 24 184
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 199 715 −133
8 Valdžios skola eurais 22 735 0
9 Kitas turtas 295 550 630
Visas turtas 6 725 697 20 585
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 390 218 2 269
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 338 155 35 092
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 787 585 −20 125
  2.2 Indėlių galimybė 550 570 55 217
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 121 −277
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 771 430 −16 377
  5.1 Valdžiai 714 839 −17 914
  5.2 Kiti įsipareigojimai 56 592 1 537
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 220 556 1 536
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 785 −43
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 411 −225
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 411 −225
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 888 0
10 Kiti įsipareigojimai 277 754 −1 390
11 Perkainojimo sąskaitos 543 498 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 880 0
Visi įsipareigojimai 6 725 697 20 585
13 October 2020
Commentary