content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 07 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 739 −19
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 357 130 848
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 343 55
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 272 787 793
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 912 −2 521
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 928 −367
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 928 −367
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 590 573 106
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 125 99
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 589 439 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 10 7
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 652 4 595
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 462 835 27 638
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 259 653 27 183
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 203 182 456
8 Valdžios skola eurais 22 799 0
9 Kitas turtas 285 851 −1 465
Visas turtas 6 351 419 28 815
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 374 647 1 899
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 928 619 12 500
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 638 787 175 054
  2.2 Indėlių galimybė 289 814 −162 572
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 773 −163
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 816 028 23 460
  5.1 Valdžiai 750 917 26 220
  5.2 Kiti įsipareigojimai 65 111 −2 761
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 227 236 −9 761
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 634 −410
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 872 375
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 872 375
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 275 554 915
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 005 0
Visi įsipareigojimai 6 351 419 28 815
28 July 2020
Commentary